Nedělní texty od Paulínek
30. 5. 2013 17:27
Rubrika: Nezařazené

Když Ježíš domluvil ke svým posluchačům, přišel do Kafarnaa. Jeden setník tam měl služebníka, na němž mu velmi záleželo; ten však byl nemocný a umíral. Když setník uslyšel o Ježíšovi, poslal k němu židovské starší s prosbou, aby přišel a služebníka…


17. 5. 2013 12:05
Rubrika: Nezařazené

Když lidé přitáhli od východu, nalezli rovinu v zemi Šinear a usadili se tam. Tu řekli jedni druhým: „Pojďme, vystavme si město s velmi vysokou věží a proslavme se tím, abychom se nerozptýlili po celé zemi!“Viz Gn 11,1-9 Jedním ze starozákonních…


18. 4. 2013 11:18
Rubrika: Nezařazené

Pavel a Barnabáš šli z Perge a dostali se do Antiochie v Pisídii. Tam šli v sobotu do synagogy a posadili se. Přišlo za nimi hodně židů a pohanů, kteří ctili Boha. Pavel a Barnabáš s nimi rozmlouvali a povzbuzovali je, aby zůstali věrni Boží milosti…


12. 4. 2013 10:30
Rubrika: Nezařazené

Velekněz začal apoštoly vyslýchat: „Přísně jsme vám přece přikázali, že v tom jménu už nesmíte učit. Přesto však Jeruzalém je plný toho vašeho učení a chcete na nás přivolat pomstu za krev onoho člověka.“ Ale Petr a ostatní apoštolové na to řekli:…


5. 4. 2013 15:59
Rubrika: Nezařazené

Apoštolové konali mnoho znamení a zázraků v lidu. Všichni se jednomyslně shromažďovali v Šalomounově podloubí. Z ostatních se k nim nikdo neodvažoval připojit, ale lidé o nich mluvili s velkou úctou. Stále rostl počet mužů i žen, kteří přijímali…


20. 3. 2013 17:15
Rubrika: Nezařazené

Homilie, kterou pronesl kardinál Jorge M. Bergoglio SJ, arcibiskup Buenos Aires na Květnou neděli 27. března 2010 Modlitbou na úvod dnešní bohoslužby se obracíme na Boha Otce slovy: „Tú que nos has mostrado la humildad de tu Hijo...“ [doslovně: „Ty,…


13. 3. 2013 15:30
Rubrika: Nezařazené

Tak praví Hospodin, který vytvořil v moři cestu, v mohutných vodách stezku, který vyvedl vozy i koně, vojsko i silné reky; všichni spolu leží, již nevstanou, jako knot zhasli, dohořeli. „Nevzpomínejte na věci minulé, nedbejte na to, co se dávno…


7. 3. 2013 18:46
Rubrika: Nezařazené

Hospodin pravil Jozuovi: „Dnes jsem z vás odvalil egyptskou hanbu.“ Synové Izraele se utábořili v Gilgalu a slavili velikonoce čtrnáctého dne toho měsíce večer na jerišských planinách. Na druhý den po velikonocích jedli z úrody té země: nekvašené…


27. 2. 2013 16:37
Rubrika: Nezařazené

Mojžíš pásl stádo svého tchána Jithra, midjanského kněze. Když jednou vyhnal stádo za step, přišel k Boží hoře Choreb. Tu se mu zjevil Hospodinův anděl v plameni ohně, který šlehal ze středu keře. Mojžíš se díval, a hle – keř hořel plamenem, ale…


23. 2. 2013 11:31
Rubrika: Nezařazené

Bůh vyvedl Abrama ven a pravil: „Pohlédni na nebe a spočítej hvězdy, můžeš-li je spočítat!“ – a dodal: „Tak četné bude tvé potomstvo!“ Abram Hospodinu uvěřil, a ten ho za to uznal za spravedlivého. Znovu mu pravil: „Já jsem Hospodin, já jsem tě…


Archiv

Autor blogu Grafická šablona Ondřej Válka