Nedělní texty od Paulínek
23. 10. 2010 10:50
Rubrika: Nezařazené

Některým lidem, kteří si na sobě zakládali, že jsou spravedliví, a ostatními pohrdali, řekl Ježíš toto podobenství: „Dva lidé šli do chrámu, aby se modlili..." Viz Lk 18,9-14


10. 10. 2010 17:09
Rubrika: Nezařazené

Když jeden z nich zpozoroval, že je uzdraven, vrátil se, mocným hlasem velebil Boha, padl Ježíšovi k nohám tváří až k zemi a děkoval mu. Viz Lk 17,11-19


3. 10. 2010 18:42
Rubrika: Nezařazené

Apoštolové prosili Pána: „Dej nám více víry!“ [...] ... až uděláte všechno, co vám bylo přikázáno, řekněte: „Jsme jenom služebníci. Udělali jsme, co jsme byli povinni udělat.“ Viz Lk 17,5-10


24. 9. 2010 12:25
Rubrika: Nezařazené

Toto praví všemohoucí Pán: „Běda těm, kdo si zpupně žijí na Sióně, bezstarostně na samařské hoře!Léhají na ložích ze slonoviny, hoví si na divanech, jídají jehňata ze stáda a telata vykrmená v chlévě.Prozpěvují si za zvuku harfy, vymýšlejí si jako…


21. 9. 2010 20:22
Rubrika: Nezařazené

Slyšte to vy, kteří šlapete po nuzném, utlačujete chudáky země a říkáte:„Kdypak už bude po slavnosti novoluní, abychom mohli prodávat obilí?A po sobotě, abychom mohli otevřít sýpky, zmenšovat míru, zvyšovat cenu, užívat podvodných vah,nuzáka kupovat…


11. 9. 2010 9:05
Rubrika: Nezařazené | Štítky: z jedné vlny

Hospodin promluvil k Mojžíšovi: „Sestup dolů, neboť tvůj lid, který jsi vyvedl z egyptské země, přivodil si zkázu. [...] Mojžíš konejšil Hospodina, svého Boha, slovy: „Hospodine, proč plane tvůj hněv proti tvému lidu, který jsi vyvedl velikou silou…


3. 9. 2010 16:41
Rubrika: Nezařazené | Štítky: z jedné vlny

Ježíše cestou doprovázely velké zástupy. Obrátil se k nim a řekl: [...]„Když někdo z vás chce stavět věž, nesedne si napřed a nespočítá náklady, jestli má dost na dokončení stavby? [...] Nebo když má některý král vytáhnout proti jinému králi, aby s…


28. 8. 2010 0:00
Rubrika: Nezařazené | Štítky: z jedné vlny

Až budeš od někoho pozván na svatební hostinu, nesedej si na přední místo. Viz Lk 14,1.7-14


23. 8. 2010 11:49
Rubrika: Nezařazené | Štítky: z jedné vlny

Ježíš se ubíral od města k městu, od vesnice k vesnici, učil a pokračoval v cestě do Jeruzaléma. Někdo se ho zeptal: „Pane, je málo těch, kdo budou spaseni?" Řekl jim na to: „Usilujte o to, abyste vešli těsnými dveřmi! Viz Lk 13,22-30


7. 8. 2010 0:00
Rubrika: Nezařazené | Štítky: z jedné vlny

Ta noc, v níž byli pobiti prvorozenci Egypťanů, byla napřed oznámena našim otcům, aby byli dobré mysli, když bezpečně poznají, jakým přísahám uvěřili. Viz Mdr 18,6-9


Archiv

Autor blogu Grafická šablona Ondřej Válka