Nedělní texty od Paulínek
19. 1. 2013 11:15
Rubrika: Nezařazené

2. neděle v mezidobí C Kvůli Siónu neumlknu, kvůli Jeruzalému neutichnu, dokud jeho spravedlnost nevzejde jak světlo, dokud se jeho spása nerozhoří jak pochodeň. Tu národy uvidí tvou spravedlnost a všichni králové tvou slávu. Obdaří tě novým jménem,…


8. 12. 2012 0:00
Rubrika: Nezařazené

2. neděle adventní Vzchop se, Jeruzaléme, a postav se na výšině, pohleď na východ a podívej se na své děti, které se shromáždily na rozkaz Svatého od východu slunce až na západ. Jak se radují z toho, že Bůh na ně pamatoval! Neboť vyšly z tebe pěšky,…


1. 12. 2012 9:32
Rubrika: Nezařazené

Hle, blíží se dni – praví Hospodin – kdy splním sliby, které jsem dal o Izraelovu a o Judovu domu. V ty dny, za toho času vzbudím Davidovi zákonitý výhonek, který bude uskutečňovat právo a spravedlnost na zemi. Za těch dnů dojde Juda spásy a…


17. 11. 2012 0:46
Rubrika: Nezařazené

V těch dnech, po velkém soužení, se zatmí slunce a měsíc přestane svítit, hvězdy budou padat z nebe a hvězdný svět se zachvěje. A tehdy lidé uvidí Syna člověka přicházet v oblacích s velikou mocí a slávou. Viz Mk 13,24-32


3. 11. 2012 0:02
Rubrika: Nezařazené

31. neděle v mezidobí Jeden z učitelů Zákona přistoupil k Ježíšovi a zeptal se ho: „Které přikázání je první ze všech?" Ježíš odpověděl: „První je toto: 'Slyš, Izraeli! Hospodin, náš Bůh, je jediný Pán. Proto miluj Pána, svého Boha, celým svým…


20. 10. 2012 0:00
Rubrika: Nezařazené

29. neděle v mezidobí B K Ježíšovi přistoupili Zebedeovi synové Jakub a Jan a řekli mu: [...] „Dej, ať v tvé slávě zasedneme jeden po tvé pravici a druhý po tvé levici." [...] Když to slyšelo ostatních deset, rozmrzeli se na Jakuba a Jana. Ježíš si…


13. 10. 2012 0:00
Rubrika: Nezařazené

28. neděle v mezidobí B On pro to slovo zesmutněl a odešel zarmoucen, protože měl mnoho majetku. Ježíš se rozhlédl a řekl svým učedníkům: „Jak těžko vejdou do Božího království ti, kdo mají bohatství!" Učedníci užasli nad jeho slovy. Ježíš jim však…


29. 9. 2012 21:43
Rubrika: Nezařazené

26. neděle v mezidobí B Jan řekl Ježíšovi: „Mistře, viděli jsme někoho, jak vyhání zlé duchy v tvém jménu. Bránili jsme mu, protože není tvým učedníkem." Viz Mk 9,38-43.45.47-48


22. 9. 2012 15:10
Rubrika: Nezařazené

25. neděle v mezidobí B Ježíš a jeho učedníci procházeli Galilejí, ale on nechtěl, aby o tom někdo věděl. Poučoval totiž své učedníky a říkal jim: „Syn člověka bude vydán lidem do rukou a zabijí ho, ale za tři dni po své smrti vstane." Oni však té…


15. 9. 2012 0:00
Rubrika: Nezařazené

24. neděle v mezidobí B Ježíš se zeptal svých učedníků: „A za koho mě pokládáte vy?" Petr mu odpověděl: „Ty jsi Mesiáš!" Tu je přísně napomenul, aby to o něm nikomu neříkali. Potom je začal poučovat, že Syn člověka bude muset mnoho trpět, že bude…


Archiv

Autor blogu Grafická šablona Ondřej Válka