Nedělní texty od Paulínek
1. 9. 2012 0:00
Rubrika: Nezařazené

Kolem Ježíše se shromáždili farizeové a někteří z učitelů Zákona, kteří přišli z Jeruzaléma. Všimli si, že někteří z jeho učedníků jedí rukama obřadně nečistýma, to je neumytýma. [...] Proto se ho farizeové a učitelé Zákona ptali: „Proč se tvoji…


31. 3. 2012 0:00
Rubrika: Nezařazené

Květná neděle B Pán, Hospodin, mi dal dovedný jazyk, abych uměl znaveného poučovat utěšujícím slovem. Každé ráno mi probouzí sluch, abych ho poslouchal, jak je povinnost učedníka. Pán, Hospodin, mi otevřel ucho a já se nezdráhal, necouvl nazpět. Svá…


24. 3. 2012 13:10
Rubrika: Nezařazené | Štítky: tema:postni-doba

5. neděle postní (B) Hle, blíží se dni – praví Hospodin – kdy sjednám s Izraelovým a Judovým domem novou smlouvu... Jer 31,31-34


10. 3. 2012 11:34
Rubrika: Nezařazené | Štítky: tema:postni-doba

3. neděle postní Bůh vyhlásil všechna tato přikázání: „Já jsem Hospodin, tvůj Bůh, já jsem tě vyvedl z egyptské země, z domu otroctví. Nebudeš mít jiné bohy mimo mě... Viz Ex 20,1-17


3. 3. 2012 0:00
Rubrika: Nezařazené | Štítky: tema:postni-doba

Bůh zkoušel Abraháma a řekl: „Abraháme!" Odpověděl: „Tady jsem!" Bůh pravil: „Vezmi svého syna, svého jediného syna, kterého miluješ, Izáka, a jdi do země Moria a obětuj ho tam jako celopal na jedné z hor, kterou ti označím." Viz Gn 22,1-2.9a.10-13…


25. 2. 2012 0:00
Rubrika: Nezařazené

Toto řekl Bůh Noemovi i jeho synům: "Uzavírám smlouvu s vámi i s vašimi potomky, a se všemi živými tvory u vás: s ptáky, s veškerou krotkou i divokou zvěří země, se vším, co vyšlo z archy, se všemi živočichy země." Viz Gen 9,8-15


11. 2. 2012 0:06
Rubrika: Nezařazené

Malomocný, je nečistý, bude bydlet sám, musí se zdržovat mimo tábor. Viz Lv 13,1-2.45-46 Ježíš už nemohl veřejně vejít do města, ale zůstával venku na opuštěných místech. Viz Mk 1,40-45


4. 2. 2012 14:07
Rubrika: Nezařazené

Job řekl: „Což nejsou svízele údělem člověka na zemi, dni jeho jako dni nádeníka? Jak otrok touží po stínu, jak nádeník čeká na svou výplatu, tak jsem dostal v úděl měsíce bídy a noci soužení byly mně přiděleny. Viz Job 7,1-4.6-7 Přistoupil, vzal ji…


28. 1. 2012 21:53
Rubrika: Nezařazené

Vzbudím jim proroka, jako jsi ty, ze středu jejich bratrů a vložím svoje slova v jeho ústa a sdělí jim vše, co mu poručím. Viz Dt 18,15-20


21. 1. 2012 0:00
Rubrika: Nezařazené

Jonáš začal procházet městem první den a volal: „Ještě čtyřicet dní a Ninive bude vyvráceno!" Ninivští obyvatelé však uvěřili Bohu... Viz Jon 3,1-5.10


Archiv

Autor blogu Grafická šablona Ondřej Válka