Nedělní texty od Paulínek
7. 2. 2014 9:20
Rubrika: Nezařazené | Štítky: evangelium, nedele

Vy jste sůl země. Vy jste světlo světa. Viz Mt 5,13-16 E-vangelium on-life Evangelní úryvek 5. neděle v mezidobí je součástí takzvané Ježíšovy horské řeči (Mt 5,1 – 7,29). Je to první (a zároveň nejdelší) z pěti Ježíšových řečí v Matoušově evangeliu…


31. 1. 2014 9:50
Rubrika: Nezařazené | Štítky: nedele, evangelium

Když nadešel den očišťování podle Mojžíšova Zákona, přinesli Ježíše do Jeruzaléma, aby ho představili Pánu, jak je psáno v Zákoně Páně... Když vykonali všechno podle Zákona Páně, vrátili se do Galileje do svého města Nazareta. Dítě rostlo a sílilo,…


24. 1. 2014 16:55
Rubrika: Nezařazené | Štítky: nedele, evangelium

Když Ježíš uslyšel, že byl Jan Křtitel uvězněn, odebral se do Galileje.Opustil Nazaret, šel a usadil se v Kafarnau při moři v území Zabulonově a Neftalimově, aby se naplnilo, co bylo řečeno ústy proroka Izaiáše: „Země Zabulonova a země Neftalimova,…


17. 1. 2014 17:42
Rubrika: Nezařazené | Štítky: evangelium, nedele

Na druhý den Jan viděl Ježíše, jak jde k němu, a řekl: ”Hle, beránek Boží, který snímá hříchy světa! (...)A já jsem to viděl a dosvědčuji: To je Syn Boží.Viz Jan 1,29-34 Jan viděl Ježíše, jak jde k němu… Viděl jsem jak Duch sestoupil… uvidíš…


10. 1. 2014 16:50
Rubrika: Nezařazené | Štítky: nedele, evangelium, Křest Páně

Jakmile byl Ježíš pokřtěn, vystoupil hned z vody. A hle – otevřelo se nebe a viděl Ducha Božího jako holubici, jak se snáší a sestupuje na něj. A z nebe se ozval hlas: ”To je můj milovaný Syn, v něm mám zalíbení.”Viz Mt 3,13-17 E-vangelium on…


4. 1. 2014 9:18
Rubrika: Nezařazené | Štítky: nedele, vánoce, liturgie

Moudrost se sama chválí a slaví uprostřed svého lidu. Otvírá svá ústa ve shromáždění Nejvyššího a velebí se před jeho zástupy: Tvůrce veškerenstva mi dal rozkaz, můj stvořitel mi poručil vztyčit stan. Řekl mi: „Usaď se v Jakubovi, v Izraeli měj své…


24. 12. 2013 0:00
Rubrika: Nezařazené | Štítky: evangelium, vánoce

A porodila svého prvorozeného syna, zavinula ho do plének a položila do jeslí, protože v zájezdním útulku nebylo pro ně místo.(...)Nebojte se! Zvěstuji vám velikou radost, radost pro všechen lid: V městě Davidově se vám dnes narodil Spasitel – to je…


20. 12. 2013 0:00
Rubrika: Nezařazené | Štítky: nedele, evangelium, advent

S narozením Ježíše Krista to bylo takto...(...)Josefe, synu Davidův, neboj se k sobě vzít svou manželku Marii. Vždyť dítě, které počala, je z Ducha svatého.Viz Mt 1,18-24 E-vangelium on-life S narozením Ježíše Krista to bylo takto – těmito slovy…


14. 12. 2013 10:50
Rubrika: Nezařazené

Jan Křtitel slyšel ve vězení o Kristových činech. Poslal tedy k němu své učedníky s dotazem: „Ty jsi ten, který má přijít, anebo máme čekat jiného?” Viz Mt 11,2-11 E-vangelium on-life Když Jan slyšel o Kristových činech, poslal k němu své učedníky s…


6. 12. 2013 13:51
Rubrika: Nezařazené | Štítky: evangelium, nedele

V té době vystoupil Jan Křtitel a kázal v judské poušti: "Obraťte se, neboť se přiblížilo nebeské království!"Viz Mt 3,1-12 E-vangelium on-lifeV té době… - Liturgické slavení zpřítomňuje slavenou událost, takže v té době není jen datum „x roku“ a „y…


Archiv

Autor blogu Grafická šablona Ondřej Válka