Nedělní texty od Paulínek

Archiv Prosinec 2015

26. 12. 2015 19:10

Když ho rodiče uviděli, celí se zarazili... [...]Potom se s nimi vydal na zpáteční cestu, šel do Nazareta a poslouchal je.Viz Lk 2,41-52 (Foto: Christopher Connell flick.com [online] creative commons) E-vangelium on-life Josef a Maria se celí…


24. 12. 2015 12:54

Pojďme tedy do Betléma podívat se na to, co se tam stalo, jak nám Pán oznámil![...]Maria však to všechno uchovávala v srdci a rozvažovala o tom.Viz Lk 2,15-20 (evangelium mše za svítání) (Foto: Bernat Casero flickr.com [online] creative commons) E…


20. 12. 2015 10:51
Rubrika: Nezařazené | Štítky: E-nedele, liturgie, advent

Toto praví Hospodin: „A ty, Betléme efratský, maličký jsi mezi judskými rody, z tebe mi vyjde ten, který bude vládcem v Izraeli, jeho původ je od pradávna, od věčnosti. Proto je Hospodin opustí až do doby, kdy rodička porodí; potom se zbytek jeho…


12. 12. 2015 15:08
Rubrika: Nezařazené | Štítky: E-nedele, liturgie, advent

Jásej, siónská dcero, zaplesej, Izraeli, raduj se a vesel celým srdcem, jeruzalémská dcero! Zrušil Hospodin tvůj trest, odstranil tvé nepřátele, uprostřed tebe je Hospodin králem Izraele, zla se už neboj! V onen den bude řečeno Jeruzalému: „Neboj se…


7. 12. 2015 19:56

Buď pochválen Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, on nás zahrnul z nebe rozmanitými duchovními dary, protože jsme spojeni s Kristem. Vždyť v něm si nás vyvolil ještě před stvořením světa, abychom byli před ním svatí a neposkvrnění v lásce; ze…


5. 12. 2015 18:17
Rubrika: Nezařazené | Štítky: E-nedele, liturgie, advent

Vzchop se, Jeruzaléme, a postav se na výšině, pohleď na východ a podívej se na své děti, které se shromáždily na rozkaz Svatého od východu slunce až na západ. Jak se radují z toho, že Bůh na ně pamatoval! Neboť vyšly z tebe pěšky, vedeny od nepřátel…


Archiv

Autor blogu Grafická šablona Ondřej Válka