Nedělní texty od Paulínek
6. 12. 2008 0:00
Rubrika: Nezařazené | Štítky: z jedné vlny

Když Jan Křtitel vystoupil na poušti, hlásal křest pokání, aby byly odpuštěny hříchy. Vycházel k němu celý judský kraj a všichni jeruzalémští obyvatelé, dávali se od něho křtít v řece Jordánu a při tom vyznávali své hříchy. Viz Mk 1,1-8


29. 11. 2008 10:09
Rubrika: Nezařazené

Dejte si pozor, bděte, protože nevíte, kdy ten čas přijde Viz Mk 13,33-37


22. 11. 2008 0:00
Rubrika: Nezařazené | Štítky: z jedné vlny

Až přijde Syn člověka ve své slávě a s ním všichni andělé, posadí se na svůj slavný trůn a budou před něj shromážděny všechny národy. A oddělí jedny od druhých, jako pastýř odděluje ovce od kozlů. Ovce postaví po své pravici, kozly po levici. Tu…


15. 11. 2008 0:00
Rubrika: Nezařazené | Štítky: z jedné vlny

Jeden člověk se chystal na cesty: zavolal si služebníky a svěřil jim svůj majetek... ... Měl jsi tedy moje peníze uložit u směnárníků... Viz Mt 25,14-30


8. 11. 2008 0:00
Rubrika: Nezařazené | Štítky: z jedné vlny

Byly blízko židovské Velikonoce a Ježíš se odebral vzhůru do Jeruzaléma. V chrámě zastihl prodavače býčků, ovcí a holubů i směnárníky, jak tam sedí. Tu si udělal z provazů důtky a vyhnal všechny z chrámu i s ovcemi a býčky, směnárníkům rozházel…


25. 10. 2008 0:00
Rubrika: Nezařazené | Štítky: z jedné vlny

Odpověděl mu: "´Miluj Pána, svého Boha, celým svým srdcem, celou svou duší a celou svou myslí´. To je největší a první přikázání. Druhé je podobné: ´Miluj svého bližního jako sám sebe.´ Viz Mt 22,34-40 E-vangelium on-life


18. 10. 2008 10:30
Rubrika: Nezařazené | Štítky: z jedné vlny

Farizeové odešli od Ježíše a uradili se, jak by ho chytili za slovo. Poslali k němu své učedníky zároveň s herodovci, aby mu řekli: „Mistře, víme, že jsi pravdomluvný a že učíš cestě k Bohu podle pravdy. Nedbáš lidských ohledů, nehledíš totiž na to,…


27. 9. 2008 20:19
Rubrika: Nezařazené

Ježíš řekl svým učedníkům: „Kdo chce jít za mnou, zapři sám sebe, vezmi svůj kříž a následuj mě! Neboť kdo by chtěl svůj život zachránit, ztratí ho, kdo však svůj život pro mne ztratí, nalezne ho."Viz Mt 16,24-27 E-vangelium on-life Kdo chce...…


Archiv

Autor blogu Grafická šablona Ondřej Válka