Nedělní texty od Paulínek

Archiv

23. 9. 2017 12:50
Rubrika: Nezařazené | Štítky: E-nedele, evangelium, mezidobi

Nebeské království je podobné hospodáři, který vyšel časně zrána najmout dělníky na svou vinici.Viz Mt 20,1-16a Jen se chovejte tak, jak to odpovídá Kristovu evangeliu.Viz Flp 1,20c-24.27a (Foto: Archigeek flickr.com, cc) E-vangelium on-life„Nebeské…


16. 9. 2017 12:32
Rubrika: Nezařazené | Štítky: E-nedele, evangelium, mezidobi

Nebeské království se podobá králi, který chtěl provést vyúčtování se svými služebníky. A když s vyúčtováním začal, přivedli mu jednoho dlužníka, u kterého měl deset tisíc hřiven. Viz Mt 18,21-35 (Foto: George Redgrave flickr.com, cc) E-vangelium on…


10. 9. 2017 10:28
Rubrika: Nezařazené | Štítky: E-nedele, evangelium, mezidobi

Ježíš řekl svým učedníkům: „Když tvůj bratr zhřeší proti tobě, jdi a pokárej ho mezi čtyřma očima. Dá-li si od tebe říci, svého bratra jsi získal. (...)Amen, pravím vám: Všecko, co svážete na zemi, bude svázáno na nebi, a všecko, co rozvážete na…


3. 9. 2017 9:37
Rubrika: Nezařazené | Štítky: E-nedele, evangelium, mezidobi

Ježíš začal svým učedníkům naznačovat, že bude muset jít do Jeruzaléma, mnoho trpět od starších, velekněží a učitelů Zákona, že bude zabit a třetího dne že bude vzkříšen. (...) Tehdy řekl Ježíš svým učedníkům: „Kdo chce jít za mnou, zapři sám sebe,…


26. 8. 2017 14:00
Rubrika: Nezařazené | Štítky: E-nedele, evangelium, mezidobi

Když Ježíš přišel do kraje u Césareje Filipovy, zeptal se svých učedníků: „Za koho lidé pokládají Syna člověka?“ Odpověděli: „Jedni za Jana Křtitele, druzí za Eliáše, jiní za Jeremiáše nebo za jednoho z proroků.“ Řekl jim: „A za koho mě pokládáte vy…


Ježíš odešel z Genezareta a odebral se do tyrského a sidónského kraje. A tu z toho kraje vyšla jedna kananejská žena a křičela: „Smiluj se nade mnou, Pane, synu Davidův! Moje dcera je krutě posedlá.“ Ale on jí neodpověděl ani slovo. Viz Mt 15,21-28 …


12. 8. 2017 9:52
Rubrika: Nezařazené | Štítky: E-nedele, evangelium, mezidobi

Když Ježíš nasytil zástupy, hned potom přiměl učedníky, aby vstoupili na loď a jeli před ním na druhý břeh, než on rozpustí zástupy...Viz Mt 14, 22-33 Velký zármutek a neustálou bolest nosím v srdci. Přál bych si totiž, abych já sám byl proklet, od…


6. 8. 2017 10:41

Ježíš vzal s sebou Petra, Jakuba a jeho bratra Jana a vyvedl je na vysokou horu, aby byli sami. A byl před nimi proměněn: jeho tvář zazářila jako slunce a jeho oděv zbělel jako světlo. Viz Mt 17,1-9 (Foto: Lawrence OP flickr.com, cc) Evangelium on…


29. 7. 2017 23:45
Rubrika: Nezařazené | Štítky: E-nedele, evangelium, mezidobi

„Nebeské království je podobné pokladu ukrytému v poli. Když ho člověk najde, zakryje ho a s radostí nad ním jde, prodá všechno, co má, a to pole koupí. Nebeské království je také podobné obchodníku, který hledá vzácné perly. A když najde jednu…


23. 7. 2017 21:41
Rubrika: Nezařazené | Štítky: E-nedele, evangelium, mezidobi

Nebeské království je podobné člověku, který nasel na svém poli dobré semeno. Ale když lidé spali, přišel jeho nepřítel, rozházel mezi pšenici plevel a odešel. Když pak osení vyrostlo a nasadilo na klas, tehdy se ukázal i plevel. Tu přišli…


Archiv

Autor blogu Grafická šablona Ondřej Válka