Nedělní texty od Paulínek

Archiv

10. 2. 2018 16:40
Rubrika: Nezařazené

K Ježíšovi přišel jeden malomocný a na kolenou ho prosil: „Chceš-li, můžeš mě očistit.“ Ježíš měl s ním soucit. Vztáhl ruku, dotkl se ho a řekl mu: „Chci, buď čistý!“ A hned od něho malomocenství odešlo a byl očištěn. Viz Mk 1,40-45 (Foto: Salam…


3. 2. 2018 14:09
Rubrika: Nezařazené

Ježíš vyšel ze synagogy a vstoupil s Jakubem a Janem do Šimonova a Ondřejova domu. Šimonova tchyně ležela v horečce. Hned mu o ní pověděli. Přistoupil, vzal ji za ruku a pozvedl ji. Tu jí horečka přestala a ona je obsluhovala. Viz Mk 1,29-39 (Foto:…


27. 1. 2018 15:19
Rubrika: Nezařazené

Ježíš v sobotu vstoupil v městě Kafarnaum do synagogy a učil. Žasli nad jeho učením, protože je učil jako ten, kdo má moc, a ne jako učitelé Zákona. Viz Mk 1,21-28 (Foto: armadads.cz, CC) E-vangelium on-lifeDnes se možná přistihneme u toho, jak se…


20. 1. 2018 18:11
Rubrika: Nezařazené

„Naplnil se čas a přiblížilo se Boží království. Obraťte se a věřte evangeliu!” [...] „Pojďte za mnou a udělám z vás rybáře lidí!“ Ihned nechali sítě a následovali ho. Viz Mk 1, 14 – 20 (Foto: Kristus s rybármi humanisti.sk, CC) E-vangelium on-life…


13. 1. 2018 16:26
Rubrika: Nezařazené

Jan stál se dvěma ze svých učedníků. Pohlédl na Ježíše, jak jde kolem, a řekl: „Hle, beránek Boží!“ Ti dva učedníci slyšeli, co říká, a šli za Ježíšem. Ježíš se obrátil a viděl, že jdou za ním. Zeptal se jich: „Co byste chtěli?“ Odpověděli mu:…


6. 1. 2018 14:21
Rubrika: Nezařazené

V těch dnech přišel Ježíš z Nazareta v Galileji a dal se od Jana v Jordáně pokřtít. Hned jak vystupoval z vody, spatřil, že se nebe rozevřelo a že se na něho snáší Duch jako holubice. A z nebe se ozval hlas: „Ty jsi můj milovaný Syn, v tobě mám…


30. 12. 2017 14:03

Když nadešel den očišťování podle Mojžíšova Zákona, přinesli Ježíše do Jeruzaléma, aby ho představili Pánu, jak je psáno v Zákoně Páně...Když vykonali všechno podle Zákona Páně, vrátili se do Galileje do svého města Nazareta. Dítě rostlo a sílilo,…


25. 12. 2017 10:24

Na počátku bylo Slovo a to Slovo bylo u Boha a to Slovo byl Bůh.To bylo na počátku u Boha. Všechno povstalo skrze ně a bez něho nepovstalo nic, co jest.V něm byl život... Viz Jan 1,1-18 (Foto: bigoneep flickr.com, CC) E-vangelium on-life Jsme zvyklí…


16. 12. 2017 22:35
Rubrika: Nezařazené | Štítky: E-nedele, evangelium, advent

Byl člověk poslaný od Boha, jmenoval se Jan. Přišel jako svědek, aby svědčil o světle, aby všichni uvěřili skrze něho. On sám nebyl tím světlem, měl jen svědčit o tom světle. Viz Jan 1,6-8.19-28 (Foto: Jack flickr.com, CC) E-vangelium on-lifeVe…


9. 12. 2017 14:00
Rubrika: Nezařazené | Štítky: E-nedele, evangelium, advent

Když Jan Křtitel vystoupil na poušti, hlásal křest pokání, aby byly odpuštěny hříchy. Vycházel k němu celý judský kraj a všichni jeruzalémští obyvatelé, dávali se od něho křtít v řece Jordánu a při tom vyznávali své hříchy. Viz Mk 1,1-8 (Foto: dz…


Archiv

Autor blogu Grafická šablona Ondřej Válka