Nedělní texty od Paulínek

Archiv

3. 12. 2017 10:11
Rubrika: Nezařazené | Štítky: E-nedele, evangelium, advent

Dejte si pozor, bděte, protože nevíte, kdy ten čas přijde...Viz Mk 13,33-37 (Foto: Stephanie Kroos flickr.com, CC) E-vangelium on-life Až čtyřnásobná výzva k bdělosti v tak krátkém evangelním úryvku nás nutně musí iritovat. Kdyby na nás podobně…


26. 11. 2017 10:16

Až přijde Syn člověka ve své slávě a s ním všichni andělé, posadí se na svůj slavný trůn a budou před něj shromážděny všechny národy. A oddělí jedny od druhých, jako pastýř odděluje ovce od kozlů. Ovce postaví po své pravici, kozly po levici. Tu…


18. 11. 2017 17:06
Rubrika: Nezařazené | Štítky: E-nedele, evangelium, mezidobi

Jeden člověk se chystal na cesty: zavolal si služebníky a svěřil jim svůj majetek......Měl jsi tedy moje peníze uložit u směnárníků...Viz Mt 25,14-30 (Foto: bp6316 flickr.com, CC) E-vangelium on-life Už dávno velmi dobře víme, jak podobenství o…


11. 11. 2017 22:36
Rubrika: Nezařazené | Štítky: E-nedele, evangelium, mezidobi

Nebeské království je podobné deseti pannám, které vzaly lampy a vyšly naproti ženichovi. Pět z nich bylo pošetilých a pět prozíravých. Viz Mt 25,1-13 (Foto: Duncan McNell flickr.com, CC) E-vangelium on-lifePodobenství o deseti pannách, které vzaly…


4. 11. 2017 21:51
Rubrika: Nezařazené | Štítky: E-nedele, evangelium, mezidobi

Ježíš mluvil k zástupům i ke svým učedníkům: „Na Mojžíšův stolec zasedli učitelé Zákona a farizeové. Dělejte a zachovávejte všechno, co vám řeknou, ale podle jejich skutků nejednejte, neboť mluví, ale nejednají. Viz Mt 23,1-12 (Foto: Lawrence OP…


28. 10. 2017 14:40
Rubrika: Nezařazené | Štítky: E-nedele, evangelium, mezidobi

Odpověděl mu: „Miluj Pána, svého Boha, celým svým srdcem, celou svou duší a celou svou myslí. To je největší a první přikázání. Druhé je podobné: Miluj svého bližního jako sám sebe.“Viz Mt 22,34-40 (Foto: Tuquetu flickr.com, CC) E-vangelium on…


21. 10. 2017 22:19
Rubrika: Nezařazené | Štítky: E-nedele, evangelium, mezidobi

Farizeové odešli od Ježíše a uradili se, jak by ho chytili za slovo. Poslali k němu své učedníky zároveň s herodovci, aby mu řekli: „Mistře, víme, že jsi pravdomluvný a že učíš cestě k Bohu podle pravdy. Nedbáš lidských ohledů, nehledíš totiž na to,…


14. 10. 2017 20:50
Rubrika: Nezařazené | Štítky: E-nedele, evangelium, mezidobi

Ježíš mluvil k velekněžím a starším lidu v podobenstvích:„Nebeské království je podobné králi, který vystrojil svému synovi svatbu. Poslal služebníky, aby svolali hosty na svatbu, ale ti nechtěli přijít.“Viz Mt 22,1-14 (Foto: teodorpk flickr.com, cc…


8. 10. 2017 10:13
Rubrika: Nezařazené | Štítky: E-nedele, evangelium, mezidobi

Byl jeden hospodář a ten vysázel vinici. Obehnal ji plotem, vykopal v ní jámu pro lis a vystavěl strážní věž, pronajal ji vinařům a vydal se na cesty. Když se přiblížilo vinobraní, poslal k vinařům své služebníky vyzvednout z ní výtěžek. Viz Mt 21…


30. 9. 2017 14:00
Rubrika: Nezařazené | Štítky: E-nedele, evangelium, mezidobi

Jeden člověk měl dva syny. Přistoupil k prvnímu a řekl mu: „Synu, jdi dnes pracovat na vinici.“ On odpověděl: „Mně se nechce,“ ale potom toho litoval, a přece šel. Přistoupil k druhému a řekl totéž. Ten odpověděl: „Ano, pane,“ ale nešel. Který z…


Archiv

Autor blogu Grafická šablona Ondřej Válka