Nedělní texty od Paulínek

Archiv

Milovaní! Když děláte dobře, a přesto musíte trpět, je to milé Bohu. K tomu jste přece byli povoláni. Vždyť i Kristus trpěl za vás a zanechal vám tak příklad, abyste šli v jeho šlépějích. „On nezhřešil a nikdo od něho neslyšel nic neupřímného.“ Když…


1. 5. 2017 21:27

Ještě ten den první po sobotě se ubírali dva z učedníků do vesnice zvané Emauzy, která je vzdálena od Jeruzaléma šedesát honů. Hovořili spolu o tom všem, co se stalo. Jak tak hovořili a uvažovali, přiblížil se k nim Ježíš a připojil se k nim.Viz Lk…


22. 4. 2017 8:55

„Pokoj vám! Jako Otec poslal mne, tak i já posílám vás.“ Po těch slovech na ně dechl a řekl jim: „Přijměte Ducha svatého. Komu hříchy odpustíte, tomu jsou odpuštěny, komu je neodpustíte, tomu odpuštěny nejsou.“(...)Potom vyzval Tomáše: „Vlož sem…


Marie stála venku u hrobky a plakala. Když tak plakala, naklonila se do hrobky a viděla tam sedět dva anděly v bílém rouchu, jednoho v hlavách a druhého v nohách toho místa, kde dříve leželo Ježíšovo tělo. Řekli jí: „Ženo, proč pláčeš?“ Odpověděla…


9. 4. 2017 13:54

Učedníci šli a udělali, jak jim to Ježíš nařídil. Přivedli oslici a oslátko, prostřeli na oslátko své pláště a on se na pláště posadil. Veliké množství lidu pak prostřelo své pláště na cestu, jiní sekali ze stromů ratolesti a stlali je na cestu.…


2. 4. 2017 9:46
Rubrika: Nezařazené | Štítky: E-nedele, evangelium, doba postní

„Já jsem vzkříšení a život. Kdo věří ve mne, i když umřel, bude žít a žádný, kdo žije a věří ve mne, neumře navěky. Věříš tomu?“Odpověděla mu: „Ano, Pane, věřím, že ty jsi Mesiáš, Syn Boží, který má přijít na svět.“Viz Jan 11,1-45 (Foto: James Emery…


25. 3. 2017 22:19
Rubrika: Nezařazené | Štítky: E-nedele, evangelium, doba postní

Od věků nebylo slýcháno, že by někdo otevřel oči slepému od narození. ...„Věříš v Syna člověka?“ Odpověděl: „A kdo je to, pane, abych v něho uvěřil?“ Ježíš mu řekl: „Viděls ho: je to ten, kdo s tebou mluví.“ On na to řekl: „Věřím, Pane!“ a padl před…


18. 3. 2017 14:54
Rubrika: Nezařazené | Štítky: E-nedele, evangelium, doba postní

Tu přišla jedna samařská žena navážit vodu. Ježíš jí řekl: „Dej mi napít.“ Viz Jn 4,5-42 (Foto: bryan flickr.com [online] CC) Obrácení není úsilím o seberealizaci, protože lidská bytost není architektem svojí věčnosti. Nestvořili jsme se my sami.…


12. 3. 2017 18:44
Rubrika: Nezařazené | Štítky: E-nedele, evangelium, doba postní

Ježíš vzal s sebou Petra, Jakuba a jeho bratra Jana a vyvedl je na vysokou horu, aby byli sami. A byl před nimi proměněn: jeho tvář zazářila jako slunce a jeho oděv zbělel jako světlo. Viz Mt 17,1-9 (Foto: Vladimir Pustovit flickr.com, CC) K…


4. 3. 2017 20:55
Rubrika: Nezařazené | Štítky: E-nedele, evangelium, doba postní

Ježíš byl vyveden od Ducha na poušť, aby byl pokoušen od ďábla. Viz Mt 4,1-11 (Foto: Trevor Bexon flickr.com CC) E-vangelium on-lifeUž od počátku je půst prožíván jako období bezprostřední přípravy na křest, který se slaví o velikonoční vigílii.…


Archiv

Autor blogu Grafická šablona Ondřej Válka