Nedělní texty od Paulínek

Archiv

16. 7. 2017 10:05
Rubrika: Nezařazené | Štítky: E-nedele, evangelium, mezidobi

Jeden rozsévač vyšel rozsévat. A jak rozséval, padla některá zrna na okraj cesty; přiletěli ptáci a sezobali je. Jiná padla na kamenitou půdu, kde neměla mnoho prsti; hned sice vzklíčila, protože neležela v zemi hluboko, ale když vyšlo slunce,…


8. 7. 2017 15:09
Rubrika: Nezařazené | Štítky: E-nedele, evangelium, mezidobi

Velebím tě, Otče, Pane nebe a země, že když jsi tyto věci skryl před moudrými a chytrými, odhalil jsi je maličkým; ano, Otče, tak se ti zalíbilo. [...] Pojďte ke mně, všichni, kdo se lopotíte a jste obtíženi, a já vás občerstvím. Vezměte na sebe mé…


2. 7. 2017 9:49
Rubrika: Nezařazené | Štítky: E-nedele, evangelium, mezidobi

Ježíš řekl svým apoštolům: „Kdo miluje otce nebo matku víc nežli mne, není mě hoden; kdo miluje syna nebo dceru víc nežli mne, není mě hoden. A kdo nebere svůj kříž a nenásleduje mě, není mě hoden. Kdo nalezne svůj život, ztratí ho, kdo však ztratí…


24. 6. 2017 15:05
Rubrika: Nezařazené | Štítky: E-nedele, evangelium, mezidobi

Nebojte se lidí. Nic není tak tajného, že by to nebylo odhaleno, a nic skrytého, že by to nebylo poznáno. (...) Nebojte se... Máte větší cenu než všichni vrabci. Viz Mt 10,26-33 (Foto: Alan Bloom flickr.com, cc) E-vangelium on-lifeNení divu, že…


18. 6. 2017 13:34
Rubrika: Nezařazené | Štítky: E-nedele, evangelium, mezidobi

Když Ježíš viděl zástupy, bylo mu jich líto, protože byli vysílení a skleslí jako ovce bez pastýře. Tu řekl svým učedníkům: „Žeň je sice hojná, ale dělníků málo. Proste proto Pána žně, aby poslal dělníky na svou žeň!“Viz Mt 9,36 – 10,8 (Foto:…


10. 6. 2017 15:00
Rubrika: Nezařazené

Tak Bůh miloval svět, že dal svého jednorozeného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný. Bůh přece neposlal svého Syna na svět, aby svět odsoudil, ale aby svět byl skrze něho spasen. Kdo v něho věří, není souzen; kdo nevěří…


Když učedníci viděli Pána, zaradovali se. Znovu jim řekl: „Pokoj vám! Jako Otec poslal mne, tak i já posílám vás.“ Po těch slovech na ně dechl a řekl jim: „Přijměte Ducha svatého!“Viz Jan 20,19-23 (Foto: vincentfinn99 flickr.com, cc) E-vangelium on…


28. 5. 2017 10:33

Milovaní! Radujte se, že máte účast na utrpení Kristově, abyste také mohli radostně jásat při jeho slavném zjevení. Když musíte snášet urážky pro Kristovo jméno, blaze vám, neboť na vás spočívá Duch slávy, to je Duch Boží. Ať nikdo z vás netrpí…


21. 5. 2017 0:46

Jestliže mě milujete, budete zachovávat má přikázání.(...)Kdo má moje přikázání a zachovává je, ten mě miluje, a kdo mě miluje, toho bude milovat můj Otec a také já ho budu milovat a dám se mu poznat.Viz Jan 14,15-21 (Foto: honor the gift flickr.com…


14. 5. 2017 10:37

Ať se vaše srdce nechvěje! Věříte v Boha, věřte i ve mne. V domě mého Otce je mnoho příbytků. Viz Jan 14,1-12 (Foto: Chiara Vitellozi flickr.com, cc) E-vangelium on-life„Ať se vaše srdce nechvěje!“ – tato slova neříká někdo, kdo nás chvíli podrží v…


Archiv

Autor blogu Grafická šablona Ondřej Válka