Nedělní texty od Paulínek
6. 3. 2010 0:00
Rubrika: Nezařazené | Štítky: z jedné vlny

Mojžíš pásl stádo svého tchána Jitra, midjanského kněze. Když jednou vyhnal stádo za step, přišel k Boží hoře Chorebu. Tu se mu zjevil Hospodinův anděl v plameni ohně, který šlehal ze středu keře. Díval se, a hle - keř hořel plamenem, ale neshořel.…


27. 2. 2010 18:59
Rubrika: Nezařazené | Štítky: z jedné vlny

V ten den uzavřel Hospodin s Abrámem smlouvu. Viz Gn 15,5-12.17-18


20. 2. 2010 0:00
Rubrika: Nezařazené | Štítky: z jedné vlny

Ježíš se vrátil od Jordánu plný Ducha svatého. Duch ho vodil pouští čtyřicet dní a ďábel ho pokoušel. Viz Lk 4,1-13


B+B

14. 2. 2010 0:00
Rubrika: Nezařazené | Štítky: z jedné vlny

Ježíš se zahleděl na své učedníky a řekl: „Blahoslavení..." Viz Lk 6,17.20-26 E-vangelium on-life Na začátku Ježíšova veřejného působení jsme si mohli všimnout, jak se na Ježíše dívali jeho posluchači, a i my jsme na něj upřeli pohled víry (viz Lk 4…


8. 2. 2010 12:59
Rubrika: Nezařazené | Štítky: z jedné vlny

Přirazili s loďmi k zemi, nechali všeho a šli za ním. Viz Lk 5,1-11


30. 1. 2010 0:00
Rubrika: Nezařazené | Štítky: z jedné vlny

„Amen, pravím vám: Žádný prorok není vítaný ve svém domově." [...] Když to slyšeli, všichni v synagoze vzplanuli hněvem. Zvedli se, vyhnali ho ven z města a vedli až na sráz hory, na níž bylo vystavěno jejich město, aby ho srazili dolů. On však…


24. 1. 2010 14:19
Rubrika: Nezařazené | Štítky: z jedné vlny

Ježíš přišel do Nazareta, kde vyrostl, a jak měl ve zvyku, šel v sobotu do synagogy. Povstal, aby předčítal z Písma. Podali mu knihu proroka Izaiáše. [...] Pak zavřel knihu, vrátil ji služebníkovi a usedl. A všichni v synagoze na něho upřeně hleděli…


16. 1. 2010 0:00
Rubrika: Nezařazené | Štítky: z jedné vlny

Jakmile správce svatby okusil vodu proměněnou ve víno - nevěděl, odkud je, ale služebníci, kteří čerpali vodu, to věděli - zavolal si ženicha a řekl mu: „Každý člověk předkládá nejdříve dobré víno, a teprve až se hosté podnapijí, víno horší; ale ty…


9. 1. 2010 0:00
Rubrika: Nezařazené | Štítky: z jedné vlny

Když se všechen lid dával pokřtít a když byl pokřtěn i Ježíš a modlil se, otevřelo se nebe, Duch svatý sestoupil na něj v tělesné podobě jako holubice a z nebe se ozval hlas: „Ty jsi můj milovaný Syn, v tobě mám zalíbení." Viz Lk 3,15-16.21-22 E…


3. 1. 2010 10:39
Rubrika: Nezařazené | Štítky: z jedné vlny

Buď pochválen Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, on nás zahrnul z nebe rozmanitými duchovními dary, protože jsme spojeni s Kristem. [...] Slyšel jsem, jak věříte v Pána Ježíše a jakou lásku projevujete všem křesťanům, a proto nepřestávám za vás…


Archiv

Autor blogu Grafická šablona Ondřej Válka