Nedělní texty od Paulínek
1. 5. 2010 0:00
Rubrika: Nezařazené | Štítky: z jedné vlny

Pavel a Barnabáš se vrátili do Lystry, Ikónia a do Antiochie. [...] Potom prošli Pisídií a Pamfýlií a hlásali slovo Páně v Perge. Pak odešli do Atálie. Odtamtud odpluli lodí do Antiochie, kde byli kdysi doporučeni milosti Boží k dílu, které teď…


24. 4. 2010 0:00
Rubrika: Nezařazené | Štítky: z jedné vlny

Já, Jan, viděl jsem veliký zástup, který by nikdo nespočítal, ze všech národů, kmenů, plemen a jazyků; stáli před trůnem a před Beránkem, odění bílým rouchem, s palmami v rukou. Viz Zj 7,9.14b-17


17. 4. 2010 22:12
Rubrika: Nezařazené | Štítky: z jedné vlny

Ježíš se znovu zjevil svým učedníkům, a to u Tiberiadského moře. Zjevil se takto... Viz Jan 21,1-19


10. 4. 2010 0:00
Rubrika: Nezařazené | Štítky: z jedné vlny

Navečer prvního dne v týdnu přišel Ježíš tam, kde byli učedníci. [...] Tomáš, jeden ze Dvanácti, zvaný Blíženec, nebyl s nimi, když Ježíš přišel. Ostatní učedníci mu říkali: „Viděli jsme Pána!" On jim však odpověděl: „Dokud neuvidím na jeho rukou…


5. 4. 2010 12:05
Rubrika: Nezařazené | Štítky: z jedné vlny

Prvního dne v týdnu časně ráno přišly ženy ke hrobu a nesly vonné oleje, které si připravily. Nalezly kámen od hrobu odvalený, a když vešly, tělo Pána Ježíše nenašly. A jak nad tím byly v rozpacích, najednou u nich stáli dva muži v oslnivě bílém…


5. 4. 2010 11:58
Rubrika: Nezařazené | Štítky: z jedné vlny

Co se to děje? Jaké je dnes hluboké ticho na zemi! Velké ticho a osamělost. Velké ticho, neboť Král spí. Země se zalekla a ztichla, neboť Bůh v těle usnul a vzbudil ty, kdo spali od věků. Bůh v těle zemřel a otřásl říší zesnulých. Podle starobylé…


2. 4. 2010 0:31
Rubrika: Nezařazené | Štítky: z jedné vlny

Hle, můj Služebník dojde úspěchu, bude povýšen, povznesen k velké vznešenosti. Jak mnozí budou nad ním žasnout - neboť jeho podoba byla nelidsky zohavena, vzhledem se nepodobá člověku. On přivede v údiv mnohé národy, králové před ním zavřou svá ústa…


1. 4. 2010 0:00
Rubrika: Nezařazené | Štítky: z jedné vlny

Co jsem od Pána přijal, v tom jsem vás také vyučil: Pán Ježíš právě tu noc, kdy byl zrazen, vzal chléb... [...] Kdykoli totiž jíte tento chléb a pijete z tohoto kalicha, zvěstujete smrt Páně, dokud on nepřijde. Viz 1 Kor 11,23-26


27. 3. 2010 20:58
Rubrika: Nezařazené | Štítky: z jedné vlny

Když nastala hodina... Viz Lk 22,14 - 23,56 E-vangelium on-life Zatímco na Velký pátek nám liturgie předkládá Ježíšovo utrpení v podání evangelisty Jana, na Květnou neděli se podle ročních cyklů A, B, C střídají synoptikové Matouš, Marek a Lukáš.…


20. 3. 2010 0:00
Rubrika: Nezařazené | Štítky: z jedné vlny

Nevzpomínejte na věci minulé, nedbejte na to, co se dávno stalo! Hle, já dělám věci nové, teď již vzcházejí, což to neznáte? Viz Iz 43,16-21 Liturgi@ on-life Historickým adresátem proroctví tzv. Druhého Izaiáše (Deuteroizaiáše) je vyvolený národ v…


Archiv

Autor blogu Grafická šablona Ondřej Válka