Nedělní texty od Paulínek
3. 8. 2010 10:18
Rubrika: Nezařazené | Štítky: z jedné vlny

Marnost nad marnost - praví Kazatel - marnost nad marnost, všechno je marnost. Vždyť se stává, že někdo pracuje moudře, rozvážně a úspěšně, a nakonec to dá do vlastnictví jinému, kdo na tom nepracoval. I to je marnost a velké zlo. Co má člověk za…


26. 7. 2010 17:53
Rubrika: Nezařazené | Štítky: z jedné vlny

Abrahám stále ještě stál před Hospodinem. Abrahám přistoupil a pravil: „Skutečně chceš zahubit spravedlivého s viníkem? Snad je v městě padesát spravedlivých..." [...] „Nezahubím kvůli deseti." Viz Gn 18,20-32


16. 7. 2010 0:00
Rubrika: Nezařazené | Štítky: z jedné vlny

Hospodin se zjevil Abrahámovi v Mamreově doubravě, když seděl za největšího denního parna u vchodu do stanu. Když totiž zdvihl své oči a podíval se, hle - stáli před ním tři muži. Sotva je spatřil, běžel jim vstříc od vchodu do stanu... Viz Gen 18,1…


19. 6. 2010 0:00
Rubrika: Nezařazené | Štítky: z jedné vlny

Když se Ježíš o samotě modlil a byli s ním jeho učedníci, otázal se jich: „Za koho mě lidé pokládají?" ... „A za koho mě pokládáte vy?" Viz Lk 9,18-24


12. 6. 2010 0:00
Rubrika: Nezařazené | Štítky: z jedné vlny

Nátan řekl Davidovi: „Ten muž jsi ty!" Viz 2 Sam 12,7-10.13 Vidíš tuto ženu? Vešel jsem do tvého domu. Vodu na umytí nohou jsi mi nedal, ona však mi nohy skropila slzami a utřela svými vlasy. Nepolíbils mě na pozdrav, ona však od té chvíle, co jsem…


5. 6. 2010 15:43
Rubrika: Nezařazené | Štítky: z jedné vlny

Ježíš šel do města - jmenovalo se Naim. Šli s ním jeho učedníci a velký zástup. Když se přiblížil k městské bráně, právě vynášeli mrtvého; byl to jediný syn a jeho matka byla vdova. Z města ji doprovázel velký zástup. Když ji Pán uviděl, bylo mu jí…


30. 5. 2010 11:28
Rubrika: Nezařazené | Štítky: z jedné vlny

Hospodin mě vlastnil na počátku svých plánů, od pradávna před svými skutky. Od věčnosti jsem utvořena, od začátku, dříve, než povstala země. [...] ... den co den jsem byla jeho potěšením, před ním jsem si v každou dobu hrála, hrála jsem si na okruhu…


23. 5. 2010 20:07
Rubrika: Nezařazené | Štítky: z jedné vlny

Všichni byli naplněni Duchem svatým a začali mluvit cizími jazyky, jak jim Duch vnukal, aby promlouvali. V Jeruzalémě bydleli zbožní židé ze všech možných národů pod nebem. Když se ten zvuk ozval, hodně lidí se sběhlo a byli ohromeni, protože každý…


15. 5. 2010 10:48
Rubrika: Nezařazené | Štítky: z jedné vlny

Otče, chci, aby tam, kde jsem já, byli se mnou i ti, které jsi mi dal... Viz Jan 17,20-60 Štěpána kamenovali. A on se modlil: „Pane Ježíši, přijmi mého ducha!" Klesl pak na kolena a hlasitě zvolal: „Pane, nepřičítej jim tento hřích." A po těchto…


8. 5. 2010 12:06
Rubrika: Nezařazené | Štítky: z jedné vlny

Kdo mě miluje, bude zachovávat mé slovo a můj Otec ho bude milovat a přijdeme k němu a učiníme si u něho příbytek. Kdo mě nemiluje, nezachovává moje slova. Viz Jan 14,23-29


Archiv

Autor blogu Grafická šablona Ondřej Válka