Nedělní texty od Paulínek
15. 11. 2014 11:20
Rubrika: Nezařazené | Štítky: nedele, evangelium, mezidobi

Řádnou ženu, kdo ji najde? Větší cenu má než perly. Srdce jejího manžela na ni spoléhá, o zisk nemá nouzi. Přináší mu jen prospěch, nikdy škodu, po všechny dny svého života. Shání vlnu a len, pracuje radostnou rukou. Svýma rukama sahá po kuželi,…


8. 11. 2014 15:42
Rubrika: Nezařazené | Štítky: nedele, evangelium

Byly blízko židovské Velikonoce a Ježíš se odebral vzhůru do Jeruzaléma. V chrámě zastihl prodavače býčků, ovcí a holubů i směnárníky, jak tam sedí.Tu si udělal z provazů důtky a vyhnal všechny z chrámu i s ovcemi a býčky, směnárníkům rozházel…


1. 11. 2014 12:43
Rubrika: Nezařazené | Štítky: nedele, evangelium, Dušičky

Když Ježíš uviděl zástupy, vystoupil na horu, a jak se posadil, přistoupili k němu jeho učedníci. Otevřel ústa a učil je: "Blahoslavení..."***Až přijde Syn člověka ve slávě a s ním všichni andělé, posadí se na svůj slavný trůn a budou před něj…


24. 10. 2014 0:00
Rubrika: Nezařazené | Štítky: nedele, evangelium, mezidobi

Když se farizeové doslechli, že Ježíš umlčel saduceje, shromáždili se a jeden z nich, znalec Zákona, ho chtěl uvést do úzkých...Viz Mt 22,34-40 E-vangelium on-lifeJiž několik po sobě následujících neděl jsme svědky napjatých rozhovorů mezi Ježíšem a…


10. 10. 2014 0:00
Rubrika: Nezařazené | Štítky: nedele, evangelium, mezidobi

Když vstoupil král podívat se na hosty, uviděl tam člověka, který neměl na sobě svatební šaty. Řekl mu: „Příteli, jak jsi sem přišel bez svatebních šatů?“ On se nezmohl na slovo. Tu řekl král sloužícím: „Svažte mu ruce i nohy a vyhoďte ho ven do…


3. 10. 2014 8:48
Rubrika: Nezařazené | Štítky: nedele, evangelium, mezidobi

Až pak přijde pán té vinice, co asi s těmi vinaři udělá?“ Odpověděli mu: „Krutě ty zlosyny zahubí a svou vinici pronajme jiným vinařům, kteří mu budou ve svůj čas odvádět výtěžek.“ Ježíš jim řekl: „Nečetli jste nikdy v Písmu: »Kámen, který stavitelé…


26. 9. 2014 12:12

Ježíš řekl svým učedníkům: „Kdo chce jít za mnou, zapři sám sebe, vezmi svůj kříž a následuj mě! Neboť kdo by chtěl svůj život zachránit, ztratí ho, kdo však svůj život pro mne ztratí, nalezne ho."Viz Mt 16,24-27 E-vangelium on-life Kdo chce... – To…


19. 9. 2014 0:00
Rubrika: Nezařazené | Štítky: nedele, evangelium, mezidobi

Když přišli první, mysleli, že dostanou víc, ale i oni dostali po denáru. Vzali ho, ale reptali proti hospodáři... On však jednomu z nich odpověděl: „Příteli, nekřivdím ti...“ Viz Mt 20,1-16 E-vangelium on-life Je evidentní, že hospodář, který v…


5. 9. 2014 0:00
Rubrika: Nezařazené | Štítky: nedele, evangelium, mezidobi

Ježíš řekl svým učedníkům: „Když tvůj bratr zhřeší proti tobě, jdi a pokárej ho mezi čtyřma očima. Dá-li si od tebe říci, svého bratra jsi získal. Nedá-li si však říci, přiber si ještě jednoho nebo dva, aby ‘každá výpověď byla potvrzena ústy dvou…


29. 8. 2014 9:53
Rubrika: Nezařazené | Štítky: nedele, evangelium, mezidobi

Ježíš začal svým učedníkům naznačovat, že bude muset jít do Jeruzaléma, mnoho trpět od starších, velekněží a učitelů Zákona, že bude zabit a třetího dne že bude vzkříšen. Petr si ho vzal stranou a začal mu to rozmlouvat: „Bůh uchovej, Pane! To se ti…


Archiv

Autor blogu Grafická šablona Ondřej Válka