Nedělní texty od Paulínek
28. 2. 2015 20:00
Rubrika: Nezařazené | Štítky: evangelium, E-nedele, půst

2. neděle postní Bůh zkoušel Abraháma a řekl: „Abraháme!“ Odpověděl: „Tady jsem!“ Bůh pravil: „Vezmi svého syna, svého jediného syna, kterého miluješ, Izáka, a jdi do země Moria a obětuj ho tam jako celopal na jedné z hor, kterou ti označím.“ Viz Gn…


21. 2. 2015 12:00
Rubrika: Nezařazené | Štítky: evangelium, E-nedele, půst

1. neděle postní Toto řekl Bůh Noemovi i jeho synům: „Uzavírám smlouvu s vámi i s vašimi potomky, a se všemi živými tvory u vás: s ptáky, s veškerou krotkou i divokou zvěří země, se vším, co vyšlo z archy, se všemi živočichy země. Viz Gen 9,8-15…


17. 2. 2015 22:10
Rubrika: Nezařazené | Štítky: evangelium, E-nedele, půst

Roztrhněte svá srdce, a ne pouze šaty... Viz Jl 2,12-18 Liturgi@ on-life Kdyby na popeleční středu někdo přišel mezi lidi s roztrhanými šaty, tak si asi poklepeme na čelo: „Hm, nepochopil...“ Kdyby se někdo po celých čtyřicet dnů soustředil na to,…


13. 2. 2015 21:00
Rubrika: Nezařazené | Štítky: evangelium, E-nedele, mezidobi

Malomocný, je nečistý, bude bydlet sám, musí se zdržovat mimo tábor.Viz Lv 13,1-2.45-46 Ježíš už nemohl veřejně vejít do města, ale zůstával venku na opuštěných místech.Viz Mk 1,40-45 Liturgi@ on-life Strohý předpis knihy Levitikus o vyloučení…


7. 2. 2015 22:53
Rubrika: Nezařazené | Štítky: evangelium, E-nedele, mezidobi

Job řekl: „Což nejsou svízele údělem člověka na zemi, dni jeho jako dni nádeníka? Jak otrok touží po stínu, jak nádeník čeká na svou výplatu, tak jsem dostal v úděl měsíce bídy a noci soužení byly mně přiděleny. Viz Job 7,1-4.6-7 Přistoupil, vzal ji…


31. 1. 2015 15:00
Rubrika: Nezařazené | Štítky: evangelium, E-nedele, mezidobi

Vzbudím jim proroka, jako jsi ty, ze středu jejich bratrů a vložím svoje slova v jeho ústa a sdělí jim vše, co mu poručím. Viz Dt 18,15-20 Liturgi@ on-life Historickým i obsahovým jádrem knihy Deuteronomium je tzv. deuteronomický kodex, který je…


24. 1. 2015 20:00
Rubrika: Nezařazené | Štítky: evangelium, E-nedele, mezidobi

Jonáš začal procházet městem první den a volal: „Ještě čtyřicet dní a Ninive bude vyvráceno!“ Ninivští obyvatelé však uvěřili Bohu... Viz Jon 3,1-5.10 Kniha proroka Jonáše připravuje čtenáři nejedno překvapení. Jedním z takových překvapení je i…


16. 1. 2015 21:00
Rubrika: Nezařazené | Štítky: evangelium, E-nedele, mezidobi

Samuel spal ve svatyni, kde byla Boží archa. Tu Hospodin zavolal: „Samueli!“ On odpověděl: „Tady jsem.“ Běžel k Elimu a řekl: „Tady jsem, volal jsi mě.“ On pravil: „Nevolal jsem tě, vrať se a spi.“ [...]Hospodin zavolal opět Samuela, potřetí. Vstal…


10. 1. 2015 8:00

Svátek Křtu Páně Nuže, vy všichni, kteří žízníte, pojďte k vodě; i když jste bez stříbra, pojďte, zásobte se a jezte, pojďte a kupujte bez stříbra a zdarma víno a mléko! Proč odvažovat stříbro za to, co není chléb, svůj výdělek za to, co nesytí?…


6. 1. 2015 18:30

Slavnost Zjevení Páně ... také pohané mají stejná dědická práva, jsou údy téhož těla a stejině i jim platí ona zaslíbení skrze Ježíše Krista, když uvěří kázání evangelia... Viz Ef 3,2-3a.5-6 Liturgie on-life V době vzniku Listu Efesanům byla účast…


Archiv

Autor blogu Grafická šablona Ondřej Válka