Nedělní texty od Paulínek

Archiv Leden 2016

30. 1. 2016 18:00
Rubrika: Nezařazené | Štítky: E-nedele, evangelium, mezidobi

„Amen, pravím vám: Žádný prorok není vítaný ve svém domově.“ [...] Když to slyšeli, všichni v synagoze vzplanuli hněvem. Zvedli se, vyhnali ho ven z města a vedli až na sráz hory, na níž bylo vystavěno jejich město, aby ho srazili dolů. On však…


24. 1. 2016 16:02
Rubrika: Nezařazené | Štítky: E-nedele, evangelium, mezidobi

Ježíš přišel do Nazareta, kde vyrostl, a jak měl ve zvyku, šel v sobotu do synagogy. Povstal, aby předčítal z Písma. Podali mu knihu proroka Izaiáše. [...] Pak zavřel knihu, vrátil ji služebníkovi a usedl. A všichni v synagoze na něho upřeně hleděli…


16. 1. 2016 19:18
Rubrika: Nezařazené | Štítky: E-nedele, evangelium, mezidobi

Jakmile správce svatby okusil vodu proměněnou ve víno – nevěděl, odkud je, ale služebníci, kteří čerpali vodu, to věděli – zavolal si ženicha a řekl mu: „Každý člověk předkládá nejdříve dobré víno, a teprve až se hosté podnapijí, víno horší; ale ty…


9. 1. 2016 21:27

Když se všechen lid dával pokřtít a když byl pokřtěn i Ježíš a modlil se, otevřelo se nebe, Duch svatý sestoupil na něj v tělesné podobě jako holubice a z nebe se ozval hlas: „Ty jsi můj milovaný Syn, v tobě mám zalíbení.“Viz Lk 3,15-16.21-22 (Foto:…


8. 1. 2016 11:31

Vstaň, rozsviť se, Jeruzaléme, neboť vzešlo tvé světlo a Hospodinova velebnost zazáří nad tebou!Viz Iz 60,1-6 Liturgie on-life „Vstaň, rozsviť se, Jeruzaléme, neboť vzešlo tvé světlo“ je výzva a povzbuzení, které adresuje prorok (tzv. Trito-Izaiáš)…


Buď pochválen Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, on nás zahrnul z nebe rozmanitými duchovními dary, protože jsme spojeni s Kristem. [...] Slyšel jsem, jak věříte v Pána Ježíše a jakou lásku projevujete všem křesťanům, a proto nepřestávám za vás…


1. 1. 2016 13:55

Když andělé odešli od nich do nebe, řekli si pastýři mezi sebou: „Pojďme tedy do Betléma podívat se na to, co se tam stalo, jak nám Pán oznámil!“ Pospíchali tam a nalezli Marii a Josefa i děťátko položené v jeslích. Když ho uviděli, vypravovali, co…


Archiv

Autor blogu Grafická šablona Ondřej Válka