Nedělní texty od Paulínek

Archiv Květen 2015

30. 5. 2015 18:00
Rubrika: Nezařazené | Štítky: evangelium, E-nedele, Trojice, slavnost

Slavnost Nejsvětější Trojice Jedenáct učedníků odešlo do Galileje na horu, kam jim Ježíš určil. Uviděli ho a klaněli se mu, někteří však měli pochybnosti. Ježíš k nim přistoupil a promluvil: „Je mi dána veškerá moc na nebi i na zemi. Jděte tedy,…


23. 5. 2015 18:00

Slavnost Seslání Ducha Svatého Měl bych vám ještě mnoho jiného říci, ale teď byste to nemohli snést. Ale až přijde on, Duch pravdy, uvede vás do celé pravdy. On totiž nebude mluvit sám ze sebe, ale bude mluvit to, co uslyší, a oznámí vám, co má…


16. 5. 2015 18:00
Rubrika: Nezařazené | Štítky: evangelium, E-nedele, Velikonoce

7. neděle velikonoční Ježíš pozdvihl oči k nebi a modlil se: „Otče svatý, zachovej je ve svém jménu, které jsi mi dal, aby byli jedno jako my. Dokud jsem byl s nimi, já jsem je zachovával ve tvém jménu, které jsi mi dal. Chránil jsem je a nikdo z…


13. 5. 2015 18:00
Rubrika: Nezařazené

Slavnost Nanebevstoupení Páně - 14. 5. 2015 Jděte do celého světa a hlásejte evangelium všemu tvorstvu! Kdo uvěří a dá se pokřtít, bude spasen; kdo však neuvěří, bude zavržen. Viz Mk 16,15-20 Foto: archiv Petra Šabaky E-vangelium on-life Ten, kdo se…


9. 5. 2015 18:00
Rubrika: Nezařazené | Štítky: evangelium, E-nedele, Velikonoce

6. neděle velikonoční Ježíš řekl svým učedníkům: „Jako Otec miloval mne, tak já jsem miloval vás. Zůstaňte v mé lásce. Zachováte-li moje přikázání, zůstanete v mé lásce, jako jsem já zachovával přikázání svého Otce a zůstávám v jeho lásce.“ Viz Jan…


1. 5. 2015 22:00
Rubrika: Nezařazené | Štítky: evangelium, E-nedele, Velikonoce

5. neděle velikonoční Já jsem vinný kmen, vy jste ratolesti. Kdo zůstává ve mně a já v něm, ten nese mnoho ovoce, neboť beze mne nemůžete dělat nic. Viz Jan 15,1-8 (J. flickr.com [online]. creative commons) E-vangelium on-life K pochopení přirovnání…


Archiv

Autor blogu Grafická šablona Ondřej Válka