Nedělní texty od Paulínek

Archiv Leden 2014

31. 1. 2014 9:50
Rubrika: Nezařazené | Štítky: nedele, evangelium

Když nadešel den očišťování podle Mojžíšova Zákona, přinesli Ježíše do Jeruzaléma, aby ho představili Pánu, jak je psáno v Zákoně Páně... Když vykonali všechno podle Zákona Páně, vrátili se do Galileje do svého města Nazareta. Dítě rostlo a sílilo,…


24. 1. 2014 16:55
Rubrika: Nezařazené | Štítky: nedele, evangelium

Když Ježíš uslyšel, že byl Jan Křtitel uvězněn, odebral se do Galileje.Opustil Nazaret, šel a usadil se v Kafarnau při moři v území Zabulonově a Neftalimově, aby se naplnilo, co bylo řečeno ústy proroka Izaiáše: „Země Zabulonova a země Neftalimova,…


17. 1. 2014 17:42
Rubrika: Nezařazené | Štítky: evangelium, nedele

Na druhý den Jan viděl Ježíše, jak jde k němu, a řekl: ”Hle, beránek Boží, který snímá hříchy světa! (...)A já jsem to viděl a dosvědčuji: To je Syn Boží.Viz Jan 1,29-34 Jan viděl Ježíše, jak jde k němu… Viděl jsem jak Duch sestoupil… uvidíš…


10. 1. 2014 16:50
Rubrika: Nezařazené | Štítky: nedele, evangelium, Křest Páně

Jakmile byl Ježíš pokřtěn, vystoupil hned z vody. A hle – otevřelo se nebe a viděl Ducha Božího jako holubici, jak se snáší a sestupuje na něj. A z nebe se ozval hlas: ”To je můj milovaný Syn, v něm mám zalíbení.”Viz Mt 3,13-17 E-vangelium on…


4. 1. 2014 9:18
Rubrika: Nezařazené | Štítky: nedele, vánoce, liturgie

Moudrost se sama chválí a slaví uprostřed svého lidu. Otvírá svá ústa ve shromáždění Nejvyššího a velebí se před jeho zástupy: Tvůrce veškerenstva mi dal rozkaz, můj stvořitel mi poručil vztyčit stan. Řekl mi: „Usaď se v Jakubovi, v Izraeli měj své…


Archiv

Autor blogu Grafická šablona Ondřej Válka